Paul Osborn

Paul Osborn verlässt De Gruyter

Paul Osborn, Sales Director Trade, verlässt den Verlag De Gruyter zum 1. April 2011 auf eigenen Wunsch. Er kam vor … mehr